وبلاگicon
داروهای قلبی - طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی

WWW.021DR.COM

داروهای قلبی

     Amiodarone
     Beta-Adrenergic Blocking Agents
       Atenolol
       Propranolol
     Bretylium
     Calcuim Channel Blocking Agents
       Diltiazem
       Nifedipine
       Verapamil
     Clofibrate
     Clonidine
     Diazoxide
     Digoxin
     Disopyramide
     Diuretics
       Amiloride-H
       Captopril
       Chlorthalidone
       Enalapril
       Ethacrynic Acid
       Furosemide
       Hydrochlorothiazide
       Mannitol
       Spironolactone
       Triamterene-H
     Gemfibrozil
     Hydralazine
     Isoxsuprine
     Lidocaine
     Lovastatin
     Methyldopa
     Minoxilid
     Nitrates
       Isosorbide
       Nitroglycerin
     Nitroprusside
     Prazocin
     Procainamide
     Propaefnone
     Reserpine