وبلاگicon
اتونومیک ها - طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی

WWW.021DR.COM

اتونومیک ها

Chapter 7: Autonomic Drugs  اتونومیک ها


     Amantadine
     
Benztropine
     
Bethanechol
     
Biperiden
     
Dobutamine
     
Dopamine
     
Ephedrine
     
Epinephrine
     
Isoproterenol
     
Metaproterenol
     
Neostigmine
     
Norepinephrine
     
Phenoxybenzmine
     
Phentolamine
     
Pyridostigmine
     
Trihexyphendidyl